AMAGER RUNDT

Dragør Kommune stævnet

DISPENSATION. Flere husejere har stævnet Dragør Kommune, som har givet dispensation til et toetagers byggeri, hvor byplanvedtægten kun tillader halvanden. Konservative foreslår ny procedure, hvor byggesager, der ikke overholder lokalplaner, automatisk får afslag.

Af HANNE BJØRTON

hab@minby.dk

DRAGØR: Dragør Kommune fik 28. juni en stævning fra en gruppe naboer og tidligere naboer til ejendommen Øresunds Allé 67.

I stævningens opsummering af sagen fremgår det, at kommunen har givet dispensation til et byggeri i to etager på adressen, mens byplanvedtægten kun tillader huse i én etage, eventuelt med udnyttet tagetage.

I stævningen er det beskrevet, at forvaltningen i januar 2016 ud fra skitseprojektet skønnede, at en dispensation fra byplanvedtægten ikke var nødvendig, fordi ejendommen efter forvaltningens skøn ville fremstå som et hus i halvanden etage. På den baggrund gav By-,erhvervs- og planudvalget tilladelse til byggeriet.

Næsten færdigbygget

Men i maj 2017 fastslog Planklagenævnet, efter en klage fra en nabo til byggeriet, at vurderingen var forkert og at der var tale om et to-etagers byggeri.

Nævnet henviste sagen til fornyet behandling. Politikerne skulle påny tage stilling til, om der skulle gives dispensation til huset, som på det tidspunkt stod næsten færdigt.

I et internt notat vurderede forvaltningen, at kommunen ville være mere udsat for en retlig tvist ved at undlade at give dispensation, fordi en betydelig og bekostelig ombygning så ville være nødvendig for at lovliggøre byggeriet.

»Det er her lagt til grund, at de umiddelbart søgsmålsberettigede vil være ejerne af ejendommen og ikke de omboende naboer, da de skal dokumentere et egentligt økonomisk tab for at kunne vinde en erstatningssag,« står der i notatet.

Et flertal i byrådet (C, T og V) besluttede i juni 2017 imidlertid, at man ikke ville give dispensation. Og efterfølgende meddelte ejeren af Øresunds Allé 67, at der ikke ville blive tale om en ombygning.

I december 2017 fik Dragør Kommune en juridisk vurdering af advokatfirmaet Horten, som beskrev: »der er en vis risiko for, at kommunen i tilfælde af en retssag kan blive pålagt et erstatningsansvar for det tab, som ejeren (…) måtte blive påført, hvis kommunen kræver fysisk lovliggørelse.«

Advokatfirmaet vurderede også, at der i praksis skal meget til, før en kommune pålægges erstatningsansvar for naboer som følge af mistet udsigt eller indbliksgener.

22. februar i år besluttede et flertal i byrådet (A, O og V, mens C og T stemte imod) at give en dispensation. Fire måneder senere kom stævningen fra naboerne.

Dispensationssager giver uro

Konservative har som en konsekvens af denne og andre sager foreslået en ny procedure, hvor byggeansøgninger, som ikke overholder lokalplanen eller byplansvedtægten, automatisk meddeles afslag.

Og at fagudvalg og byråd to gange årligt orienteres om omfanget af afslag på ansøgninger for derefter at vurdere, om der generelt er behov for ændringer af lokalplan og byplansvedtægt.

»Vi kan se, at næsten alle møder i By-, erhvervs- og planudvalget har sager, der handler om at give dispensation til byggeprojekter – vi kunne sådan set hedde dispensationsudvalget. Folk, der bygger nye huse vil gerne bygge ud over, hvad lokalplanerne tillader. Når der jævnligt sendes dispensationssager i høring, skaber det uro hos naboerne, og det at vi laver en dispensationssag, giver ansøger en vis forventning om, at det kan gå igennem. Og så oplever vi en vis politisk berøringsangst over for at sige nej,« siger den konservative gruppeformand, Kenneth Gøtterup.

Partiet vil gerne vende praksis 180 grader.

»Og vende tilbage til, at lokalplanerne altså er vedtaget og noget, borgerne kan regne med. Selvfølgelig kan der ske ændringer, som gør, at en lokalplan bliver uhensigtsmæssig, men så må vi politisk se på lokalplanen som helhed. Det at alle sager lægges til politisk behandling gør, at det bliver politisk smagsdommeri. Vi synes, når man som borger køber en ejendom, skal man kunne regne med reglerne i lokalplanen, og at afgørelser ikke afhænger af, hvilket humør politikerne lige er i,« siger Kenneth Gøtterup.

I den aktuelle sag ville en ændret praksis dog næppe have hjulpet, da kommunen netop skønnede, at en dispensation ikke var nødvendig. Konservatives forslag behandles politisk her i august.

SYNES DU OM ARTIKLEN?
KLIK PÅ LINKET OG TILMELD DIG VORES NYHEDSBREV

OBS: Denne artikel er mere end 6 mdr. gammel

Beboere: Husk at lade træerne stå

Helgstrand klarer også havnefesten